Algemene Verkoopsvoorwaarden

Welkom op de website van ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘.

Het adres van onze maatschappelijke zetel is: Liebaardstraat 15 – 8792 Desselgem (Waregem)

Ons BTW-nummer is BE0521.663.723

Bij elke bestelling wordt van elke koper verwacht eerst onze algemene voorwaarden te lezen en daarop telkens zijn bevestiging ‘voor akkoord’ te geven vooraleer een bestelling kan afgerond worden.

Via onze e-commerce Site biedt ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ artikelen aan van externe leveranciers. Via onze website bieden wij een overzicht van onze artikelen aan die vrij te raadplegen zijn door Internetters die op de site surfen (hierna “Gebruikers” genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan “Koper” wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Iedere Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij niet-betaling van voorafgaande bestelling(en) of ingeval ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ van oordeel is dat artikelen te dikwijls, al dan niet in slechte staat, werden teruggezonden of verloren names de koper.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden artikelen bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, mits deze voorwaarden niet worden gewijzigd.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de on-line verkoop van de op de Site te koop aangeboden artikelen, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de on-line verkoop in de EU, met uitsluiting van alle andere documenten, inzonderheid de algemene verkoopsvoorwaarden als bedoeld in de postordercatalogus van de door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ verdeelde artikelen.

Artikel 2. Artikelen – Prijzen – Verzendkosten

   2.1 Artikelen

De door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ aangeboden Artikelen zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, alsook de Artikelen uit de catalogi van de lopende seizoenen, zolang de voorraad strekt.

Indien een van de Artikelen niet beschikbaar is, wordt de Koper hiervan onmiddellijk bericht via de website of in uitzonderlijke gevallen na bestelling hiervan in kennis gesteld door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘. Er wordt nu reeds bepaald dat, enkel indien een artikel niet meer op voorraad is en aldus niet meer kan nabesteld worden, de koper het recht heeft zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. Bij dergelijke annulatie wordt de koper geen enkele betaling noch vergoeding gevraagd.

De illustrerende teksten en foto’s bij de Artikelen vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto’s en/of teksten.

   2.2 Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro, inclusief BTW en zijn geldig in de EU.
Verzendkosten, xtra administratieve kosten inzake betaalwijzen en eventuele kortingen zijn niet verrekend in de prijs en worden verrekend tijdens het afrekeningsproces.
De factuur die aan de Koper zal geadresseerd worden, via automatische mail na ontvangst van betaling én bij de levering van het pakje, zal de prijs van de Artikelen, alsook de verzendkosten en eventuele kortingen van de bestelling omvatten.

De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd tot de aangeduide datum, zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd fouten of nalatigheden.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in voorkomend geval toegestane promoties in de vorm van reductiebonnen uitsluitend geldig zijn voor één enkele bestelling per gezin en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn. ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Artikelen worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Artikelen in kwestie beschikbaar zijn.

   2.3. De deelname in de verzendingskosten

De deelname in de verzendingskosten (porto en verpakking) van het pakje is afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling én van de keuze die de koper maakt tijdens het afrekeningsproces. De vermelde verzendkosten vermeld tijdens het afrekeningsproces zijn inclusief BTW. ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ behoudt zich het recht voor deze bedragen te wijzigen naargelang de evolutie van de posttarieven. De verzendingskosten worden slechts een keer aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd. De voorbereidings- en verzendingskosten van de bestelling, alsook de beheerskosten, blijven verschuldigd ook als de Koper gebruikt maakt van zijn recht om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te zenden en alleen het eventuele gratis geschenk te behouden.

Artikel 3. Registratie en Bevestiging van de Bestelling

   3.1. Navigeren op de Site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Artikelen die ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ te koop aanbiedt. De Gebruiker kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de Site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

  3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Artikelen met hun respectievelijke opties die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Artikelen geinteresseerd te zijn door op het vakje “Bestellen” te klikken.

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :
een overzicht van de door hem geselecteerde Artikelen te krijgen, door te klikken op “Winkelwagen”; eventuele fouten bij de ingave van de gegevens van de bestelling te corrigeren, door te klikken op “Winkelwagen Bijwerken”; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op “Bevestigen” heeft geklikt.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om, vooraleer hij zijn bestelling definitief plaatst door te klikken op “Bevestig Bestelling” :

  • zijn adresgegevens (1) waarnaar de bestelling dient opgestuurd te worden, te controleren op correctheid
  • indien een ander leveringsadres (2) werd ingegeven, dit te controleren op correctheid
  • zijn, indien verschillende keuzen mogelijk, gewenste verzendwijze (3) te kiezen
  • zijn gewenste betaalwijzen (4) te kiezen
  • indien hij beschikt over een waardebon, deze in te geven in het daarvoor voorziene veld ‘Waardebon Korting’ (5)
  • zijn gekozen artikelen in het winkelwagentje (6) te controleren op correctheid van alle gekozen attributen/opties zoals daar zijn: model, kleur, maat, type, … .
  • eventuele opmerking op te geven (7)

Om de zo door hem gekozen Artikelen te bestellen, zal de Gebruiker, na geklikt te hebben op “Afrekenen”, zich dienen te identificeren door zijn e-mailadres en zijn paswoord in te geven die hij voorafgaand zal gecreeerd hebben via registratie ven zijn gegevens op onze online shop.

De Gebruiker dient het formulier dat wordt geopend, nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken en meer bepaald zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna heeft de gebruiker de mogelijkheid om eventueel een leveringswijze en betalingswijze te kiezen. Vervolgens krijgt de gebruiker een bestelbon op het scherm te zien met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Artikelen, alsook het totaalbedrag van de bestelling (inclusief de verzendkosten waarvan sprake in artikel 2.3), de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Artikelen. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

   3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker zijn bestelling heeft “bevestigd” door te klikken op de knop “Bevestig Bestelling”, bevestigt de Gebruiker definitief de bestelling: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) dagen, ofte tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf de dag nadat de Artikelen zijn geleverd door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘.

   3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ verstuurd, uiterlijk bij levering van de Artikelen, naar het e-mailadres dat door de Koper op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van de aankoop die tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de Artikelen, alsook de verwerkingskosten, en, in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.

Artikel 4. Levering

entre-nous Lingerie & Badmode‘ verbindt er zich toe alle artikelen van een bestelling grondig te screenen op volledigheid, onberispelijke staat en kwaliteit vooraleer tot verzending over te gaan.

   4.1. Termijnen

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing :

Levering via Koerier
Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de maximale leveringstermijn, afhankelijk van het leveringsadres zoals hieronder vermeld, te rekenen vanaf de dag dat ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ het door de koper volledig betaald bedrag van zijn bestelling heeft ontvangen op de rekening.

  • BeNeLux : 2 tot 5 werkdagen
  • Rest Europa : tot 7 werkdagen

Alle artikelen, verstuurd via Koerier, dienen bij ontvangst bevestigd te worden met de handtekening van de Koper. Deze handtekening is bindend voor ontvangst.

    4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde Artikelen worden uitsluitend in de landen geleverd aangeboden door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld indien levering via post. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Artikelen op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

De Artikelen worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of de vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Artikelen of bij staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen de drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de maximale voorziene leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of bij de vervoerder moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Artikelen uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Artikelen worden overgedragen aan de Koper bij de levering.De leveringsadressen zijn vanaf nu de volgende:

BIJ DE KOPER OF OP HET ADRES VAN ZIJN KEUZE
De Koper kan de levering bij hem thuis alsook op een ander adres vragen. ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ levert alles bij het gekozen adres door de koper tijdens het afhandelen van zijn bestelling binnen de vooropgestelde leveringstermijnen.

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De Koper heeft veertien (14) dagen, ofte tien (10) werkdagen, de tijd om het of de door hem bestelde Artikel(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Deze termijn gaat in daags na de ontvangstdatum van de bestelling, de ontvangstdatum wordt bepaald door het moment van in ontvangst nemen via de handtekening. Het of de Artikel(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking naar het volgende adres: ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ – Liebaardstraat 15 – 8792 Desselgem (Waregem). Het bewijs van terugzending door de koerier dient verplicht te worden gevalideerd. Alle informatie betreffende de retours is eveneens vermeld op onze webshop ‘Teruggave‘.

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ de Koper, nadat ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ het pakje ontvangen en gecontroleerd heeft op de onberispelijke staat (de ontvangstdatum door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ strekt tot kennisgeving aan ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ van het feit dat de Koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), een waardebon overhandigen via een ‘Coupon’ Code gelijk aan de aankoopbedrag van het of de teruggestuurde artikel(en), met uitzondering van de kosten om de Artikelen terug te zenden naar ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘, welke ten laste van de Koper blijven. Deze waardebon kan de koper dan gebruiken bij een volgende bestelling op ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘.

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling, tenzij anders vermeld, brengt een deelname in de verzendingskosten en/of extra administratieve kosten naargelang de gekozen betaalwijze, waarvan sprake in artikel 2.3, met zich mee.
Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen :

1. Via PayPal: Na bevestigen van de bestelling, wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde betaalsite van PayPal waar hij zijn betaling onmiddellijk kan uitvoeren. De koper controleert het te betalen bedrag, vermeld tijdens het afrekenen van zijn bestelling, met het te betalen bedrag aangeboden op de beveiligde PayPal website. Na controle dient de Koper zijn betaling verder af te handelen via PayPal.
Indien de Koper zijn aankopen op ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ betaald via PayPal, dan geniet hij automatisch van de PayPal Aankoopbescherming (voorheen Kopersbescherming).
 
Voorwaarden van de PayPal aankoopbescherming :
 
Om voor aankoopbescherming in aanmerking te komen, dient de Koper aan alle voorwaarden te voldoen:
De aankoop is betaald via het PayPal-betaalproces van onze Webshop entre-nous Lingerie & Badmode

 • Het aankoopbedrag is in één keer betaald
 • U heeft betaald voor een verzendbaar product.

De volledige voorwaarden en de lijst met uitgesloten producten vindt u in de PayPal-gebruikersovereenkomst.
 

2. Via Ogone:  Na bevestigen van de bestelling en na keuze van zijn betaalmethode, wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde betaalsite van Ogone waar hij zijn betaling onmiddellijk kan uitvoeren. De koper controleert het te betalen bedrag met het bedrag waarvoor hij zijn akkoord gegeven heeft tijdens het ‘bevestigen’ van zijn bestelling. Na controle dient de Koper zijn betaling verder af te handelen via de beveiligde betaalprocedure aangeboden via Ogone .

‘entre-nous Lingerie & Badmode’ houdt zelf geen informatie bij van de door de klant gebruikte betaalmethode.

In elk geval behoudt ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van :

– een bestaand geschil met de Koper
– niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper
– weigering van toestemming voor betaling met bankkaart en/of kredietkaart door de bankinstellingen
– niet-betaling of gedeeltelijke betaling
– gebruik van een bankkaart en/of kredietkaart die gedetecteerd wordt als frauduleus.

Alsdan kan ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Garanties

   7.1. Omruilen of terugsturen van artikelen

Als een artikel hem niet bevalt, heeft de Koper 14 kalenderdagen (10 werkdagen) om het in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen. Deze termijn van 14 kalenderdagen (10 werkdagen) dient verplicht nageleefd te worden. Elk geretourneerd artikel moet volledig en in nieuwe staat zijn.

Artikelen beschadigd of bevuild door de Koper alsook gedragen kledingstukken of hersteld door derden of door de Koper zelf worden niet terugbetaald, alsook artikelen die niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onvolledige artikelen, artikelen waarvan de onderdelen of accessoires ontbreken.

De Koper zal een kopij van zijn factuur, bestelbon en/of leveringsborderel bij zijn retour voegen alsook een omschrijving van de reden van retour.
In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Bij Omruilen of terugsturen, zal de Koper een waardebon ontvangen twv. de aankoopwaarde zonder bijkomende leverings- en/of administratieve kosten. Deze is geldig bij een volgende aankoop. De Koper dient zijn terugzendingsbewijs te laten valideren door de Post. Niet-gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Bepaalde textielartikelen worden geleverd met een veiligheidsstempeltje of kaartje dat aan het artikel gehecht dient te blijven tijdens het passen. De artikelen die teruggezonden worden zonder dit stempeltje of kaartje, zullen niet terugbetaald of geruild kunnen worden.

De bijdrage in de voorbereidings- en verzendingskosten, alsook in de beheerskosten van de bestelling blijft verschuldigd ook al doet de Koper zijn recht gelden om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen.

   7.2 Correspondentie- en Bezoekadres

Elke briefwisseling of verzoek in verband met de waarborgen beschreven in dit artikel, moet gericht worden tot ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ – Liebaardstraat 15 – te 8792 Desselgem (Waregem), of via email (te vinden op onze website).

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard

De verwerking van de persoonsgegevens van de Koper door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ – Liebaardstraat 15 – 8792 Desselgem (Waregem) met BTW-BE 0521.663.723, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met de klanten, met inbegrip van de commerciele promotie van Artikelen.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief naar (‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ – Liebaardstraat 15 – 8792 Desselgem) of een mail (info@entre-nous Lingerie & Badmode) te verzenden, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben worden door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ nooit aan derden meegedeeld.

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

   8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

   8.2. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies hebben tot doel vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site te signaleren. Ze worden door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ bovendien gebruikt om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te verpersoonlijken.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ via de Site aanbiedt, te verpersoonlijken.

   8.3. Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of ” webbanners “, waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, teneinde de Gebruikers van de Site beter te bedienen.

Artikel 9. Diverse bepalingen

   9.1. Overmacht

entre-nous Lingerie & Badmode‘ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst, indien de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van informaticavirussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen de vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ de gelegenheid om de bestelling niet na te komen, in voorkomend geval onder verplichting voor ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

   9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

   9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn bepaald.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

   9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.

   9.5. Intellectuele eigendom

Alle elementen die de Site www.entre-nous Lingerie & Badmode samenstellen, hetzij visuele, hetzij geluidselementen, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Ze zijn het volle eigendom van ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘.

Elk gebruik, van welke aard ook, volledig of gedeeltelijk, moet uitdrukkelijk worden toegestaan door ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘.

Elke link naar de Site zal op eenvoudige aanvraag van ‘entre-nous Lingerie & Badmode‘ moeten worden verwijderd.

*Tarief volgens de operator.